HomeLinki kasutustingimused ja isikuandmete kaitse

1.- Mõisted - Sissejuhatus

HomeLink International Associates'i (HLIA) hallatava veebilehekülje www.homelink.org (edaspidi "veebilehekülg") kasutamine eeldab, et nõustute HomeLinki kasutustingimuste ja isikuandmete kaitse põhimõtetega. Me jätame endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi oma äranägemise järgi, vastavalt vajadusele ja ilma eelneva hoiatuseta. Teie vastutate lehekülje korrapärase ülevaatamise eest, et näha, kas meie tingimusi on muudetud; muutused jõustuvad siis, kui need veebileheküljel avaldatakse. Kui jätkate veebilehe kasutamist, siis peetakse seda käesolevate tingimuste ja isikuandmete kaitse põhimõtetega nõustumiseks. Kui te ei nõustu nende tingimustega, palun lahkuge veebileheküljelt viivitamatult. Kui käesolevates tingimustes kasutatakse väljendeid "HLIA", "meie", "meid", siis viidatakse sellega HomeLink International Associates'ile. Väljendid "teie" ja "teid" tähendavad mistahes isikut, kes siseneb veebilehele liikmena või registreeritud või registreerimata külalisena.

2.- Mis on HomeLink?

HomeLink International Associates (HLIA) on rahvusvaheline mittetulundusühing, mille asukoht on Belgias Brüsselis. Meie veebileht on platvorm, mis võimaldab ülemaailmsel liikmeskonnal kodusid vahetada. Platvorm pakub liikmetele kohta, kus nad saavad tutvustada vahetuseks pakutavaid kodusid (jagades teavet oma kodu kuulutuses ja oma profiilil). Liikmed võivad veebilehe otsingukriteeriumite abil aktiivselt otsida kodusid, mille vastu oma kodu vahetada. Iga liige vastutab ise vahetuskodu leidmise eest, mis sobiks tema reisiplaanide ja perekonna vajadustega. HomeLink ei sekku vahetuse korraldamisesse, seega ei lasu HLIA-l ka vahetusest tulenevat vastutust. Sellest hoolimata jätame endale õiguse kustutada mistahes liikme konto, kui ta ei järgi käesolevaid tingimusi või rikub meie isikuandmete kaitse põhimõtteid.

3.- Veebilehekülje kasutamine

Veebilehte saab kasutada kolmel viisil. Registreerimata külalisena saate tutvuda ainult teatud andmetega vahetuskodude kohta. Registreeritud külalisena saate tutvuda kõigi koduvahetuses osalevate kodude kuulutustega, kuid teie juurdepääs liikmete profiilidel olevatele andmetele on piiratud ja te ei saa liikmetega ühendust võtta. Liikmetel on täielik juurdepääs kõigi ülejäänud liikmete kodukuulutustele ja profiilil olevatele andmetele ning nad saavad teiste liikmetega HomeLinki-sisese meilisüsteemi kaudu ühendust võtta. Lisaks sellele on liikmete päralt ka HomeLinki tugivõrgustik, k.a veebilehel leiduv "Koduvahetusleping", "Koduvahetuse hindamisleht" ja ametisoleva(te) HomeLinki esindaja(te) abi.

4.- Liikmeks astumine

HomeLinki liikmeks saamiseks tuleb registreeruda ja maksta sobiv liitumistasu. Erand - "Tasuta prooviperiood" on ainult uutele liikmetele kehtiv piiratud ajavahemik, mille jooksul tasu ei maksta.

5.- Oma kodu vahetamine

Pärast HomeLinki liikmeks astumist saate viie lihtsa sammu abil oma kodu vahetada:

5.1. Looge kodukuulutus: avaldage oma vahetuskodu kirjeldus, et teised liikmed saaksid sellega tutvuda. Võrgustiku kvaliteedi tagamiseks ja selleks, et kõik liikmed leiaksid oma kriteeriumitele vastavad vahetuskodud, avaldatakse teie kuulutus kohe, kui see vastab HomeLinki kuulutusele esitatavatele nõuetele.

5.2. Otsige kodusid: leidke vahetuskodu, mis sobib teie reisiplaanidega, kasutades selleks meie laiendatud otsingu parameetreid.

5.3. Võtke ühendust teiste HomeLinki liikmetega: saatke ja võtke vastu koduvahetuspakkumisi, kasutades selleks turvalist HomeLinki meilisüsteemi, ilma et peaksite avaldama oma isiklikku meiliaadressi. Iga saabunud e-kirja kohta saadetakse automaatne teade meiliaadressile, mille määrasite HomeLinki sisselogimiseks.

5.4. Leppige vahetuses kokku: arutage oma vahetuspartneriga kuupäevi ja muid üksikasju ja kui olete valmis, siis kasutage koduvahetuse kinnitamiseks meie veebilehel leiduvat HomeLinki koduvahetuslepingut.

5.5. Pange ennast valmis ja alustage reisi! Valmistage oma kodu ette vastavalt failile "HomeLinki 10 põhimõtet koduvahetuse õnnestumiseks" ja minge reisile kindlas teadmises - teie kodu on heades kätes, sest seda kasutab samasugune HomeLinki liige!

6.- Liikmete õigused

 • Liikmed võivad HomeLinki liikmesuse kehtivuse ajal kodusid vahetada nii palju kordi, nii mitmete liikmetega ja nii kauaks, kui nad tahavad.
 • Liikmetel on isikliku kuulutusega lehekülg, millel nad saavad oma kodu tutvustada, kasutades selleks fotosid ja teksti.
 • Liikmed võivad üles panna lisakuulutusi oma teiste kodude kohta ilma lisatasu maksmata.
 • Liikmed võivad saada meili teel koduvahetussoovitusi, mis põhinevad soovitud kuupäevadel ja sihtkohtadel.
 • Kui liikmed kolivad või müüvad oma kodu, siis võivad nad oma liikmestaatuse ilma lisatasuta uuele kodule üle kanda.

7.- Liikmete kohustused

 • Liikmed peavad olema täisealised vastavalt oma asukohariigi ja selle riigi määratlusele, kust nad veebilehele sisenevad. Kui liikmed nimetatud kategooriasse ei kuulu, siis võivad nad sellega rikkuda seadusi või määrusi, mis kehtivad nende asukohariigis või riigis, kust nad veebilehele sisenevad, ning peaksid veebilehelt viivitamatult lahkuma.
 • Liikmete liitumine teenusega on isiklikuks kasutamiseks. Liikmed ei tohi volitada teisi isikuid kasutama oma liikmesust ja välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt teisiti väljendatud alajaotises „Õigus edasi anda”, on neil keelatud oma kontot teistele isikutele või üksustele loovutada või muul viisil üle anda.
 • Liikmed kirjeldavad oma kodu ja koduvahetussoove tõeselt. Muuhulgas kirjeldavad nad tõeselt ja täpselt, mis tüüpi koduga on tegu, mitu inimest saavad seal ööbida, ja mitu vannituba selles on. Mistahes fotod kodu sisustusest ja välisilmest peavad olema kinnisvara kohta, mida vahetuseks pakutakse, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt teisiti väljendatud. Oluliste faktide mainimata jätmist võrdsustatakse ebatõese kirjeldusega ning selle tulemusena liige kustutatakse.
 • Liikmed ei reklaami ega tee käesoleva veebilehe kaudu teistele liikmetele pakkumisi mistahes toodete või teenuste ostmiseks või müügiks, välja arvatud oma kodu vahetuseks pakkumine või teiste liikmetega ühenduse võtmine, et neile koduvahetust pakkuda. Postitused ei tohi sisaldada reklaame ega müügipakkumisi, välja arvatud vahetuspakkumisi vastavalt käesolevatele tingimustele. Liikmetevahelised päringud või vastused ei tohi sisaldada reklaami ega pakkumisi, välja arvatud arutelusid, mis puudutavad liikmete koduvahetust vastavalt käesolevas dokumendis sätestatule.
 • Liikmed järgivad „HomeLinki 10 põhimõtet koduvahetuse õnnestumiseks”.
 • Liikmed kohtlevad teisi liikmeid ja nende vara viisakalt ja austusega.
 • Liikmed teavitavad oma vahetuspartnereid mistahes kahjudest ning pakuvad kahjustatud vara asendamist, parandamist või samaväärse eest maksmist.
 • Liikmed peavad kinni kõikidest kohustustest, mille nad on endile vahetusega seoses võtnud. Vahetuse tühistamine või kuupäevade muutmine on lubatav ainult tõsistel põhjustel.
 • Kui liikmed on sunnitud vahetuse tühistama või selle aega muutma, siis püüavad nad igati oma vahetuspartnerit majutada või talle majutust leida.
 • Liikmed ei anna teistele liikmetele eksitavat ega valeinfot.
 • Liikmed ei kasuta veebilehte kehtivate seaduste rikkumiseks.
 • Liikmed ei lae üles ega edasta faile, mis sisaldavad viirusi, rikutud faile, troojalasi, ründeprogramme või muud sarnast tarkvara või programme, mis võivad kahjustada teise isiku arvuti tööd või aidata arvutile volitamata ligipääsu saada.
 • Liikmed vastutavad täielikult veebilehel leitud informatsiooni kasutamise eest.
 • Liikmed mõistavad, et HomeLink ei vastuta selle eest ja ei garanteeri, et veebilehel avaldatud teave on tõene.
 • Liikmed vastutavad kohalike määruste väljaselgitamise ja järgimise eest, k.a (kuid mitte ainult) lubade, litsentside, kasutusmaksude, tsoneerimise, reeglite ja piirangute eest, mis kehtivad kooperatiividele, ühistutele ja teistele ühishuvidega seotud arendustele, ning ohutusnõuete eest.
 • Liikmed mõistavad, et HomeLinki pakutavad funktsioonid, parameetrid või muud teenused võivad igal ajal muutuda.
 • Liikmed ei tohi kasutada veebilehel leiduvat teavet müügipakkumiste tegemiseks ega muudel ärilistel eesmärkidel.
 • Liikmete ülesandeks on kontrollida, et neil ja ka vahetuspartneril on kehtivad kindlustuspoliisid, muuhulgas ka auto-, kinnisvara- ja vastutuskindlustus.
 • Liikmed mõistavad, et jätame endale õiguse kustutada mistahes liikme konto, kui ta ei järgi käesolevaid tingimusi või rikub meie isikuandmete kaitse põhimõtteid.
 • Liikmed nõustuvad, et HomeLink võib kasutada kasutaja profiilil leiduvat teavet väljaspool HomeLinki platvormi, et suunata liiklust veebilehele ja suurendada koduvahetuste võimalusi kõikidele kogukonna liikmetele.

8.- Liikmetevahelised lahkarvamused

Mistahes lahkarvamused, mis tekivad veebilehe või sellega seotud veebilehtede kasutamise tõttu, tuleb lahendada nende poolte vahel, kes otseselt vahetuses osalesid. HomeLink ei vastuta sündmuste eest, mis toimuvad koduvahetuse tagajärjel, kui kodu kuulutus on või oli veebilehel üleval. HomeLink püüab vahendada liikmetevaheliste lahkarvamuste lahendamist, ilma et võtaks endale vastutust lahenduse saavutamise või mittesaavutamise eest. Kui liige on lahendamata lahkarvamuse lepinguosaline, võib HomeLink mistahes liikme liikmestaatuse lõpetada või ajutiselt või alatiseks peatada. Nimetatud lõpetamise või peatamise puhul makstud tasusid ei tagastata.

9.- Liikmesuse lõpetamise õigus

HomeLink jätab endale õiguse mistahes liikme liikmesuse lõpetamiseks mistahes põhjusel, muuhulgas ka veebilehe väära kasutuse puhul, teo puhul, mis meie hinnangul kahjustab veebilehe turvalisust, mistahes teo puhul, mis kahjustab teisi liikmeid või nende vara, või mistahes teo puhul, mis meie hinnangul kahjustab HomeLinki. Me jätame endale õiguse lõpetada teie liikmesus, kui teeme oma ainuisikulisel äranägemisel kindlaks, et olete rikkunud käesolevaid tingimusi või veebilehel avaldatud isikuandmete kaitse põhimõtteid. Kui avastatakse, et liige on avaldanud tõsiselt eksitavat informatsiooni või kui liikme kodu kuulutus või tema teod rikuvad mistahes seadust või mistahes sätet käesolevates tingimustes, siis jätame endale õiguse eemaldada oma äranägemise järgi liikme kodu kuulutus mistahes ajal ja/või keelata liikme ligipääsu veebilehele ilma sissemakseid tagastamata.

10.- Liikme õigus liikmesus lõpetada

Liikmed võivad "peita" või "avaldada" oma kodukuulutuse mistahes ajal ning tasuta. Selleks tuleb logida oma konto "Töölauale" ja teha vastav valik. Kui liige otsustab oma liikmesuse lõpetada, siis võib ta seda teha kohaliku esindajaga ühendust võttes. Juhul kui liige lõpetab oma liikmesuse ise, siis sissemakseid ei tagastata.

11.- HomeLinki vastutus

HomeLink vastutab liikmete kodukuulutuste avaldamise eest oma veebileheküljel.

Seadusega lubatud ulatuses loobume meie, meie juhtkond, direktorid, töötajad, agendid ja esindajad mistahes kohustustest seoses kahjude või kuludega (otseste, kaudsete või muude), mis teil on tekkinud veebilehe kasutamise tõttu või seoses viirustega, mis on veebilehe või veebilehega seotud veebilehtede kaudu edasi antud, olenemata sellest, kas nimetatud kahju, kulu või kahjustus on tekkinud meie hooletusest või muudel põhjustel ja isegi juhul, kui oleme sõnaselgelt teid teavitanud sellise kahju võimalikkusest.

Lisaks eelnevale ei võta HomeLink endale vastutust mistahes otsese või kaudse vigastuse või kahju eest, mis on tekkinud seoses veebilehe kasutamisega, k.a, kuid mitte ainult mistahes füüsiliste vigastuste eest, mis on tekkinud kuulutuses avaldatud kinnisvaraga seoses või teise liikme või muu isiku tõttu või hooletusest, ega mistahes kahjude eest teie varale. HomeLink ei vastuta kaotatud kasumi, kahjude, karistusliku iseloomuga, nõudega kaasnevate või tekitatud kahjude eest makstavate kahjutasude ega muude kahjunõuete eest, mille muu lepinguosaline esitab HomeLinkile. HomeLink, selle tarnijad ja kolmandatest osalistest agendid pole mingil juhul vastutavad hooletusest tingitud otseste, kaudsete, kaasnevate, põhjuslike, eri- või karistusliku iseloomuga kahjutasude (nimekiri pole lõplik) maksmise eest teile, isegi kui HomeLinki on informeeritud selliste kahjutasude võimalikkusest, mille nõue võib tekkida seoses koduvahetusteenuse kasutamise või kasutamise võimatusega või mistahes linkide või teenuste või teenuste tingimustega. Kehtiv seadusandlus ei pruugi kaasnevate ja põhjuslike kahjunõuete puhul lubada vastutuse piiramist või vastutusest loobumist. HomeLink ei vastuta mingil juhul nõuete maksmise eest, mis ületavad liikme tasutud liikmemaksu.

HomeLinki võrgustik põhineb vastastikusel usaldusel. HomeLink ei kontrolli kinnisvaraobjektide olemasolu ega sisu ega garanteeri vahetuste toimumist. HomeLink ei vastuta kodukuulutuste tõesuse eest ega liikmete tegevuse eest ega võta endale vastutust käesoleva teenusega seotud või selle kaudu saadud teabe tõesuse, sisu või selle kättesaadavuse eest.

HomeLink ei vastuta sõnumite või HomeLinki poolt hallatava või edastatava muu sisu kustutamise, andmelaostuse või tõrke eest.

12.- Veebilehekülje sisu

Kõik materjalide ja sisuga seotud õigused (k.a, kuid mitte piirdudes tekstiga, piltidega, veebilehtedega, helisalvestistega, tarkvaraga (k.a koodid, liidesed ja veebilehe struktuur) ja videoga (k.a ilme ja kasutus, disain ja kogutud andmed)), mis käesoleval lehel leiduvad, kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele. Käesolevaga nõustute, et teil on lubatud nimetatud materjali ja/või sisu kasutada ainult siin tingimustes kirjeldatud viisil või muul meie või meie litsentsiandjate poolt sõnaselgelt ja kirjalikult väljendatud viisil; samuti ei või te sisu muul viisil kopeerida, paljundada, edastada, avalikult esitada, levitada, kasutada ärilistel eesmärkidel, kohandada, tõlkida, muuta, komplekteerida, ühendada, jagada või muuta muudele isikutele kättesaadavaks või luua kirjeldatud materjalidest või sisust tulenevaid kirjutisi ega muid tooteid.

Käesoleval veebilehel leiduv sisu, k.a igas kodukuulutuses avaldatud teave, on kättesaadav ainult veebilehe liikmetele ja registreeritud või registreerimata külastajatele ja selle selgesõnaline eesmärk on korraldada liikmete kodude vahetust. Teie vastutate ainuisikuliselt suhtluse eest teiste liikmetega. Käesolev lehekülg on privaatse liikmesusega organisatsiooni teenus; sellel leiduv teave on privaatne, mitte avalik. Liikmed ei tohi kasutada veebilehel leiduvat teavet müügipakkumiste tegemiseks ega muudel ärilistel eesmärkidel. Käesolevalt veebilehelt on keelatud andmeid kaevandada ja liikmete isikuandmeid koguda või salvestada. Meilivahetust peetakse veebilehe liikmete vahelise koduvahetuse korraldamiseks. Esialgne kontakt piirdub veebilehel leiduvate kontaktivormide kasutamisega. Mistahes katse koguda liikmestaatuse kehtivuse ajal liikmete meiliaadresse ja saata meile liikmele või liikmetele muul eesmärgil, kui isikliku koduvahetuse korraldamiseks HLIA egiidi all, rikub käesolevaid tingimusi ja selle tagajärjel peatatakse või lõpetatakse teie liikmesus käesoleval veebilehel. Selle punkti rikkumise tagajärjel määratakse rikkujale tõsine trahv.

13.- Veebilehekülje intellektuaalne omand

HLIA on kõikide veebilehel olevate kaubamärkide, teenindusmärkide, disainilahenduste, patentide, autoriõiguste ja andmebaaside õiguste ja muu intellektuaalse omandi omanik ja/või volitatud kasutaja, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti. Välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel ei anna veebilehe kasutus teile õigust, valdusõigust, osalust või luba intellektuaalsele omandile, mis võib veebilehel kättesaadav olla.

Võite tutvuda veebilehega, samuti on teil lubatud materjale välja printida, jagada materjale veebilehe meili-, lingi-, allalaadimis- ja manustamisfunktsioonide kaudu, kuid ainult seaduslikel, isiklikel ja mitteärilistel eemärkidel. Välja arvatud käesolevates tingimustes väljendatud juhtudel on intellektuaalse omandi mistahes kasutamine või paljundamine keelatud.

14.- Vastuvõetava kasutuse põhimõtted

Arvamused, nõuanded, väited, pakkumised või muu veebilehel kättesaadav teave või sisu ei kuulu tingimata meile. Mistahes väited, nõuanded ja arvamused teistelt osalistelt kuuluvad ainult vastavatele osalistele. Nimetatud autorid vastutavad kirjeldatud sisu eest ainuisikuliselt.

Me ei taga veebilehel leiduva teabe täpsust, täielikkust ega kasulikkust; samuti ei võta me omaks, kiida heaks ega võta vastutust arvamuste, nõuannete või väidete täpsuse või usaldusväärsuse eest, mille on esitanud muud osalised. Mitte mingil juhul ei vastuta me kahju eest, mida on kannatanud isik, kes on tuginenud teabele või muule sisule, mis on postitatud veebilehele või edastatud selle liikmetele.

Me ei toimeta kolmandatele osalistele kuuluvate veebilehtede, elektroonilise kirjavahetuse, tekstisõnumite või muu materjali sisu, mis on loodud või millele pääseb ligi veebilehe kaudu. Selle tulemusena võite veebilehel kokku puutuda sisuga, millele pääseb veebilehekülje kaudu ligi ja mida peate solvavaks või küsitavaks. Interneti ülemaailmsuse tõttu avaldavad kasutajad käesolevaga oma nõusolekut järgida kõiki kohalikke seadusi, mis puudutavad käitumist internetis ja sisu vastuvõetavust. Samuti nõustuvad kasutajad järgima kõiki kehtivaid reegleid muudest riikidest andmete eksportimise kohta.

15.- Viirusevastane kaitse või volitamata sisenemine veebilehele ja selle kasutamine

Kahjuks ei saa me tagada, et veebilehel viirusi ei leidu. Kuigi me rakendame kõikvõimalikke abinõusid, et tagada veebilehe turvalisust, tunnistate te, et internet ei ole täielikult turvaline meedium, ja seega ei garanteeri me sõnaselgelt ega kaudselt, et informatsioon või materjalid, mida postitate või edastate veebilehele või selle kaudu, on täielikult kaitstud volitamata ligipääsu või kasutuse eest.

16.- Kasutaja andmed

Veebilehe kasutamise käigus võime teilt paluda isikuandmete avaldamist (nimetatud andmetele viidatakse edaspidi kui "kasutaja andmetele"). Meie teabekogu ja kasutuspõhimõtted, mis seostuvad nimetatud kasutaja andmetega, leiate veebilehe "Isikuandmete kaitse põhimõtetest". Nimetatud põhimõtted on lisatud tutvumiseks ka käesolevatele tingimustele. Te tunnistate ja nõustute, et vastutate ainuisikuliselt oma kasutajaprofiili andmete tõesuse ja sisu eest.

17.- Veebilehele viivad ja veebilehel asuvad lingid

Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta teabe eest, mis leidub veebilehtedel, mille lingid asuvad käesoleval veebileheküljel ("lingitud veebileheküljed"). Lingid teistele veebilehtedele ei tähenda, et soovitaksime nimetatud veebilehte, ega seda, et nimetatud veebilehed või nendel esitatud sisu, tooted, reklaam või muud materjalid on meiega seotud. Meil puudub kontroll lingitud veebilehtede üle ja me ei toimeta ega kontrolli neid. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude ega kulude eest, mille on põhjustanud või väidetavalt põhjustanud nimetatud lingitud veebilehtedel leiduva sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.

18.- Kolmanda osalise kaubad ja teenused

Me ei taga isikute, ettevõtete ega muude organisatsioonide usaldusväärsust, kelle kaubad või teenused võivad olla veebilehe kaudu kättesaadavad või veebilehel kuvatud – lingitud veebilehtede kaudu või muul viisil.

19.- Kahjude hüvitamine

Te kohustute hüvitama meile kahjud või kulud, mis on meile tekkinud sellest, kuidas te olete veebilehte või selle teenuseid või veebilehel leiduvat või selle kaudu saadud teavet kasutanud, k.a teavet, mis on saadaval lingitud veebilehtedel; et olete veebilehele postitanud materjale või sellele või selle kaudu materjale edastanud; või et teie ise või teie arvutit (või ka kontot) kasutav isik on rikkunud käesolevaid tingimusi või muid seadusi, määrusi ja reegleid.

Täpsemalt nõustuvad liikmed hüvitama HLIA-le mistahes kahju ning vabastama HLIA ja selle juhtkonna, direktorid, osanikud ja agendid vastutusest mistahes kahju eest, mis on tingitud otseselt või kaudselt HLIA koduvahetusteenuse kasutamisest, k.a, kuid mitte ainult: (i) mistahes kahjunõuded vigastuste või kahju eest, mis on tekitatud isikule või varale liikme omanduses oleva vara tõttu; (ii) mistahes kahjunõuded vigastuste või kahju eest isikutele või varale, mis on tekkinud varaga seonduva tehingu tagajärjel; (iii) koduvahetuse teenuse mistahes kasutusega liikmete poolt või isiku poolt, kes kasutab liikme arvutit (või kontot), mis rikub kolmanda osalise omandiõigust; (iv) liikmetepoolse väärandmete esitamisega; või (v) mistahes liikmetevahelise kokkuleppe rikkumisega. Liikmed kohustuvad katma kõik ja mistahes kahjud ja kulud, k.a (kuid mitte ainult) mõistlikud juristitasud ja õigusabikulud, mis on välja mõistetud või mis on tekkinud muul viisil seoses nimetatud kahjunõudega, hagiga või hagimenetlusega, mis on selle kahjunõudega seotud.

Te olete samuti kohustatud hüvitama mistahes kahjunõuded, mis on esitatud seetõttu, et teave või materjal, mille olete meile esitanud, rikub mistahes seadust või kolmanda osalise õigusi (k.a, kuid mitte piirdudes kahjunõuetega laimu, eraelu puutumatuse, usalduse kuritarvitamise, autoriõiguse rikkumise või mistahes muu intellektuaalse omandi õiguse rikkumise eest). Me jätame endale õiguse ainuisikuliselt kaitsta ja kontrollida mistahes nõudeid, mis on tekkinud eelmainitud põhjustel ja mistahes kahjunõuete asjas ja et te abistate meid nimetatud kaitse puhul igati.

20.- Rämpsposti põhimõtted

HLIA ei saada ega salli soovimatute ärilise sisuga kirjade saatmist meili teel (rämpsposti). HLIA jätab endale õiguse tühistada (ilma hüvitiseta) mistahes liikme liikmestaatuse, kui viimane mainib HLIA-t või sellega seotud veebilehekülgi, URL-e või HLIA-ga seotud meiliaadresse mistahes rämpskirjas. Lisaks eelnevale jätab HLIA endale õiguse tühistada (ilma hüvitiseta) mistahes liikme liikmestaatus, kui viimane kasutab HLIA-t selleks, et saata pakkumisi, mis ei ole seotud isikliku vahetusega või vastustega viimati nimetatud pakkumistele.

21.- Piirangud, peatamine ja lõpetamine

Me võime piirata, peatada või lõpetada teie ligipääsu veebilehele ja/või teie võimalusi saada kasu veebilehe pakutavatest teenustest, kui meil on põhjust arvata, et olete mingil ajahetkel rikkunud käesolevaid tingimusi. Mistahes kirjeldatud piirangud, peatamine või lõpetamine viiakse täide ilma, et see piiraks õigusi, mis meil teie suhtes käesolevate tingimuste rikkumisega seoses on. Samuti võime me mistahes ajal kustutada veebilehe või selle osi või selle funktsioone. Pöörame teie tähelepanu sellele, et juhul, kui kahtlustame käesolevate tingimuste rikkumist, võime teie asukoha kindlaks teha teie IP-aadressi abil ja kui vaja, siis võtta ühendust teie internetiteenuse pakkujaga.

22.- Kogu leping

Käesolevad tingimused ja meie isikuandmete kaitse põhimõtted on kogu leping teie ja meie vahel, mis seostub lepingu objektiga, ja asendab kõik meie varasemad lubadused, ametlikud ja mitteametlikud väited ning kokkulepped. Vastavalt ulatusele, milles tarkvara on veebilehe kaudu kättesaadav, võib nimetatud tarkvarale kehtida litsentsileping, mida levitatakse tarkvara abil või mis kuulub nimetatud tarkvara juurde, ja te kohustute järgima mistahes kirjeldatud litsentsilepingu tingimusi. Kui me ei rakenda ega pööra käesolevates tingimustes kirjeldatud õigusi või sätteid täitmisele, siis ei tähenda see nimetatud õigustest või sätetest loobumist. Kui mistahes tingimuste säte on pädeva kohtu poolt jõustamatuks või kehtetuks tunnistatud, siis nõustuvad lepinguosalised sellest hoolimata, et kohus peaks püüdma kohaldada lepinguosaliste kavatsusi nii, nagu neid on sättes väljendatud, ja et tingimuste ülejäänud sätted jääksid täielikult kehtima.

23.- Seadusandlus ja vaidealluvus

Käesolevad tingimused ja isikuandmete kaitse põhimõtted ning muud käesoleva veebilehega seonduvad küsimused alluvad Belgia seadusandlusele ja mistahes hagid esitatakse ainult Brüsselis Belgias.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Sissejuhatus

Mistahes veebilehe kasutus, mida haldab HomeLink International Associates (HLIA) aadressil www.homelink.org (edaspidi "veebilehekülg"), on võimalik ainult juhul, kui nõustute käesolevate põhimõtetega.

Kui käesolevates tingimustes kasutatakse väljendeid "HLIA", "meie", "meid", siis viidatakse sellega HomeLink International Associates'ile. Me püüame kaitsta teie privaatsust. Me oleme avaldanud käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted teavitamaks teid sellest, mida me võime teie avaldatud isikuandmetega teha. Kui avaldate meile isiklikke andmeid, siis tähendab see automaatselt käesolevate põhimõtetega nõustumist. Kui te ei nõustu selle väitega, siis palun ärge avaldage meile oma isiklikke andmeid. Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted kuuluvad kasutustingimuste juurde, mis reguleerivad käesoleva veebilehe kasutamist tervikuna. Me kasutame teie andmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel. Teil on võimalik igal ajal veebilehe kasutajate hulgast lahkuda. Aeg-ajalt võib osutuda vajalikuks neid põhimõtteid uuendada. On soovitatav käesolevat lehekülge aeg-ajal kontrollida, tagamaks, et olete tutvunud kõige uuema versiooniga.

Täisiga

Te ei tohi edastada meile oma andmeid, kui te ei ole täisealine oma elukohas kehtivate seaduste kohaselt või (kui viibite mujal) veebilehele sisenemise asukohas kehtivate seaduste kohaselt. Meie eesmärk pole koguda isikuandmeid isikutelt, kes on alaealised. Kui meid teavitatakse või kui meil on alust arvata, et alaealine isik on edastanud meile oma isikuandmeid, siis teeme kõik mõistlikkuse piires võimaliku, et kirjeldatud isikuandmed oma andmekogudest kustutada.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on vastavalt kehtivale seadusandlusele informatsioon identifitseeritava isiku kohta.

Isikuandmete kogumine

Võite otsustada, milliseid andmeid soovite meiega jagada. Me kogume ainult selliseid isikuandmeid, mida soostute avaldama. Võimaluse korral laseme teil valida, kuidas me andmeid kasutame, näiteks võite valida, kas saadame või ei saada teile informatsiooni.

Võite otsustada, et avaldate oma isikuandmeid, kui te näiteks: võtate meiega ühendust, et esitada päring, registreerute veebilehekülje kasutajaks, täidate küsimustiku või muu vormi oma isikuandmetega, palute meilt informatsiooni, võtate osa võistlusest, avaldate informatsiooni veebilehe avalikel külgedel või osalete müügiedenduses. Kui edastate meile mistahes isikuandmeid, siis mõistate täielikult ja olete üheselt nõus, et edastame nimetatud andmed teistesse riikidesse või geograafilistesse piirkondadesse või et nimetatud piirkondades kogutakse või töödeldakse teie andmeid. Kui edastame või töötleme teie andmeid kirjeldatud viisil, siis järgime käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid. Juhul kui otsustate jagada meiega kolmandate osaliste andmeid, siis kinnitate sellega, et olete saanud kolmanda osalise nõusoleku andmete avaldamiseks ja et kolmandat osalist on teavitatud ja ta nõustub meie isikuandmete kaitse põhimõtetega ja andmete kasutusviisidega.

Küpsiste kasutamine

Sarnaselt paljude teiste veebilehtedega kasutame "küpsiseid", mis aitavad meil oma veebilehe külastajatelt alltoodud andmeid koguda. Küpsis on väike andmefail, mille meie server veebilehe külastamisel teie veebilehitsejasse saadab. Küpsiste kasutamine võimaldab meil aidata teil veebilehe teatud funktsioone kasutada. Võite igal ajal küpsised kustutada või seadistada oma veebilehitseja küpsistest keelduma või neid blokeerima. Küpsiste blokeerimisel ei pruugi veebilehe teatud funktsioonid korralikult toimida. Võime kasutada küpsiste abil kogutud teavet liikluse jälgimiseks, näiteks:

 • IP-aadress, millelt veebilehele sisenesite;
 • veebilehitseja tüüp ja operatsioonisüsteem, millega veebilehele sisenesite;
 • kuupäev ja kellaaeg, millal veebilehele sisenesite;
 • leheküljed, mida külastasite;
 • veebilehe internetiaadress, millelt meie veebilehele sisenesite;
 • korduvkülastajate äratundmiseks, statistikaks või analüüside läbiviimiseks.

Võime seostada küpsiste kaudu kogutud andmed muu meile avaldatud isiku tuvastamist võimaldava teabega järgmistel eesmärkidel:

 • et kohaldada või isikupärastada teie veebilehe külastust, näiteks selleks, et saaksime teid veebilehel nimepidi tervitada;
 • tehingute sooritamiseks, näiteks krediitkaardimakseteks;
 • et jälgida, kuidas te meie veebilehte(-lehti) kasutate, et saaksime teile edastada võimalikult asjakohast infot. Näiteks saadame teile e-kirju, mis on seotud veebilehe nende osadega, mida te kõige sagedamini külastate, või teavitame teid veebilehe funktsioonidest, mida te pole veel kasutanud;
 • võime koguda ja edastada kolmandatele osalistele statistiliste andmete kogumi oma kasutajate arvu ja liiklusmustrite kohta ning muid veebilehega seotud andmeid.

Informatsiooni kasutamine

Me kasutame teilt kogutud andmeid alljärgnevalt kirjeldatud moel.

Tehingute sooritamine

Võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et vastata teie päringutele ja palvetele ning hallata tehinguid, näiteks krediitkaardimaksed kaupade ja teenuste eest, mida olete meilt või meie agentidelt tellinud, või selliste tehingute täideviimise eest. Teie avaldatud isikuandmeid võib kirjeldatud tellimuste täitmiseks kasutada ka volitatud kolmas osaline.

Koduvahetus

Teie kohta käivaid demograafilisi andmeid, mille abil pole võimalik teie isikut tuvastada, ja teie kodu kohta käivaid üksikasju ja fotosid kasutatakse selleks, et võimaldada teistel liikmetel ja külalistel leida otsingu abil teie kodu või tutvuda teie kodu kvaliteedi ja kirjeldusega. Teie kontaktandmeid (meiliaadress ja telefoninumber) ei avaldata kunagi teistele liikmetele või külalistele; võite ise nimetatud informatsiooni liikmetele avaldada, kui soovite. Kui soovite veebilehest selle liikmena võimalikult palju kasu saada, siis peaksite sõnaselgelt andma oma nõusoleku, et saaksime kasutada teie kontaktandmeid, et regulaarselt edastada teile koduvahetussoovitusi vastavalt teie eelistustele (tellitud teated uute kuulutuste kohta).

Turundusteated

Võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et teavitada teid meie, meie tütarettevõtjate, sidusettevõtjate ja emaettevõtjate ning nende sidusettevõtjate toodetest ja teenustest. Kui nõustute registreerumisel meie isikuandmete kaitse põhimõtetega, siis annate sellega selge nõusoleku ka HLIA-le, et viimane võib teile edastada teavet uudiste ja turunduskampaaniate kohta. Samas on teil võimalik uudiste edastamisest loobuda mistahes ajal, mil me teiega ühendust võtame, ning seega võite igal ajahetkel uudistekirja saamisest loobuda (vt ka allpool olevat alajaotust "Loobumine, ligipääs, küsimused ja põhjalikum teave").

Turundusanalüüs

Me võime kasutada andmeid organisatsioonisiseseks turundusanalüüsiks. Samuti võime edastada teie mitteisiklikku informatsiooni teistele isikutele anonüümsete andmekogumitena, mis tähendab, et teave ei sisalda andmeid, mille järgi oleks võimalik teie isikut kindlaks teha.

Kolmanda osalise pakkumised

Me võime korraldada teile hoolikalt valitud ja teid huvitavate organisatsioonide turundus- ja reklaaminformatsiooni edastamise. Sellisel juhul võib teie isikuandmeid avaldada kirjeldatud organisatsioonidele, mis on kohustunud järgima nende kasutamisel konfidentsiaalsusnõudeid ja -piiranguid, mis sarnanevad käesolevate põhimõtetega. Enne nimetatud teabe edastamist küsime teilt luba.

Veebilehekülje avalikud lehed

Informatsioon või fotod, mille te postitate veebilehe avalikele lehekülgedele või nende kaudu, on avalikult kättesaadavad ja teised võivad neid koguda ja kasutada. Selle tulemusena võite saada soovimatuid sõnumeid või teiega võidakse muul viisil ühendust võtta. Veebilehe avalike osade kaudu endi või oma kodude kohta teabe jagamisel soovitatakse veebilehe kasutajatel ettevaatlik olla.

Facebook

Veebilehekülg pakub oma liikmetele võimalust edastada informatsiooni Facebooki kaudu. Järelikult võib järgnevaid andmeid teie vahetuskuulutuse kohta postitada Facebookis: fotod, pealkiri ja kodu lühike kirjeldus. Me loobume mistahes vastutusest kahju eest, mis võib tekkida nimetatud teabe avaldamisest Facebookis.

Administreerimine ja andmehaldus

Me võime konfidentsiaalsusnõudeid järgides edastada teie isikuandmeid kolmandatele osalistele, kui mistahes teenuse osutamine seoses eelkirjeldatud tegevustega on delegeeritud alltöövõtjatele (nt turunduskampaania elluviimine).

Juriidilised eesmärgid

Me võime koguda, kasutada või avaldada teie isikuandmeid, kui see on seadusega lubatud või kui me oleme seaduslikult kohustatud seda tegema või kui arvame, et see on vajalik meie või kolmandate osaliste kaitsmiseks vigade, hooletuse, lepingutingimuste rikkumiste, varguste, pettuste ja muude ebaseaduslike või kahjulike tegevuste eest, et järgida auditi- või turvanõudeid ja et kontrollida, kas järgime ettevõtluspõhimõtteid, protseduure ning juriidilisi ja lepingulisi kohustusi.

Isikuandmete avaldamine

Lisaks eespool loetletud teabe avaldamise juhtudele juriidilistel eesmärkidel võime aeg-ajalt avaldada teie isikuandmeid:

 • meie teenusepakkujatele ja alltöövõtjatele, k.a sidusettevõtjatele, kelle eesmärgiks on meie nimel täide viia teatud funktsioone või pakkuda meile teenuseid, näiteks hoiustamist ja tarnimist;
 • turustamiseks ja reklaamiks, andmetöötluseks, tarkvara arendamiseks;
 • veebilehe hostimiseks ja haldamiseks, informatsioonitehnoloogia- ja kontoriteenusteks;
 • juriidiliste, raamatupidamise, auditeerimise ja muude eriteenuste pakkujatele ning teistele, eeldusel, et teenusepakkuja ei kogu, kasuta ega avalda isikuandmeid mitte ühelgi eesmärgil, välja arvatud funktsioonide täide viimiseks, teenuste pakkumiseks või seadusega sätestatud juhtudel;
 • isikule või üksustele, k.a meie sidusettevõtjatele, kellele tuleb andmeid avaldada, et nad saaksid täita ühte või rohkemat eelkirjeldatud eesmärki vastavalt sättele „Informatsiooni kasutamine”;
 • isikule, kes meie arvates pakub või soovib teavet asjassepuutuva isiku volitatud või ametisse nimetatud juriidilise esindajana;
 • või teie loaga mistahes kolmandale osalisele või kui seadus lubab või nõuab andmete avaldamist.

Kui nõustute veebilehe kasutustingimustega, mille hulka kuuluvad käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted, siis annate sellega ka oma nõusoleku kasutada ja avaldada teie isikuandmeid eelmainitud põhjustel.

Turvalisus

Me suhtume turvalisuseküsimustesse tõsiselt ning rakendame teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks kõikvõimalikke abinõusid. Oleme kogutavate andmete kaitsmiseks paika pannud sobivad füüsilised, elektroonilised ja haldusprotseduurid. Samas ei saa me interneti avatud suhtlusviisi tõttu tagada, et teie suhtlus meiega või teave, mis on meie serverites salvestatud, on kaitstud kolmandate osaliste volitamata ligipääsu eest.

Lingid

Veebileht võib sisaldada linke või viiteid teistele veebilehtedele, mida meie ei kontrolli. Palun pidage meeles, et meil puudub kontroll nimetatud veebilehtede üle ja käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted neile ei kehti. Lingitud või viidatud lehekülgedele sisenemisel soovitame tutvuda nende privaatsuspõhimõtete ja kasutustingimustega.

© 2013 HomeLink International Associates. All rights reserved.

HomeLink International Associates
Wolvengracht 28/1
Brussels, B-1000, Belgium

Ülemaailmne võrgustik kohaliku klienditoega

23 esindajat üle maailma Sinu teenistuses

Uuri edasi
Koduvahetuse 5 lihtsat sammu

Reisi turvaliselt ja tunne ennast kodus kogu maailmas!

Uuri edasi
10 koduvahetuse põhimõtet

HomeLinki juhised edukaks koduvahetuseks

Uuri edasi